Taina Petäjäinen

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Borgå

Utbildning

Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2021
Teckenspråktolk tolk-kurs 1983

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk (som modersmål)
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Specialområden

Kongresser och seminarier, föreläsningstolkning, arbetslivstolkning och tv-tolkning.

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.