Hybriditulkki

Minulla on hybridiauto. Siinä on polttomoottori, joka toimii bensalla, mutta sen lisäksi autossa on myös sähkömoottori. Tasaisessa ajossa polttomoottori tekee työn ja kuljettaa autoa eteenpäin. Kun ajan vaikkapa alamäkeä ja moottorin kuormitus on vähäistä, sähkömoottori kerää virtaa. Kun tulee ylämäki, moottorin kuormitus ja sitä myötä myös polttoaineen kulutus kasvaa ja silloin sähkömoottori tulee avuksi, tuottaen auton moottorille lisää tehoa ylämäen kiipeämiseen.

Käsite hybridi tarkoittaa kahden tai useamman ominaisuuden yhdistelmää. Tulkkausalalla se on yleistynyt viittaamaan tulkkiin, jolla on koulutus ja osaaminen kahden tai useamman asiakasryhmän tulkkaukseen. Hybriditulkkauksesta voidaan puhua silloin, kun näitä eri koulutuksia hyödynnetään samassa tilanteessa, yhden asiakkaan tulkkauksessa. Esimerkiksi kirjoitustulkki-viittomakielen tulkki -hybridi voi yhden tulkkaustilauksen aikana tulkata tilanteen mukaan sekä kirjoittaen että viittoen. Hybriditulkki-käsitteellä voidaan viitata myös yleisemmin tulkin koulutustaustaan. Näin on usein tapana tehdä, kun puhutaan tulkeista, joilla on sekä viittomakielen että puhevammaisten tulkin koulutus.

Ajattelen, että työssäni tulkkina minä toimin ihan samoin kuin hybridiautoni, olenhan minäkin hybridi. Olen koulutukseltani viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki, kuurosokeiden tulkki ja puhevammaisten tulkki. Tulkkaustyössäni kohtaan monenlaisia tilanteita, joissa tarvitaan useita erilaisia taitoja. Joskus on helppo keikka – tuttu asiakas, joka käyttää vain yhtä kieltä tai kommunikointimenetelmää, aihe on tuttu, ehkä paikkakin on tuttu, ja minun roolini tilanteessa on kaikille selvä. Silloin kuljen polttomoottorilla alamäkeen ja sähkömoottori saa levätä ja kerätä virtaa. Mutta toisinaan tulee työssä ylämäki: haastava tilanne, jossa tulkkaus ei rullaakaan vapaasti, vaan vaatii erityistä ponnistelua, että viesti välittyy tilanteen osapuolten välillä. Ehkä pelkästään yksi menetelmä ei riitäkään, vaan täytyy ottaa käyttöön yhden kielen tai menetelmän rinnalle toinen tai toisia ja hyödyntää useamman eri koulutuksen kautta hankittua osaamista. Silloin tarvitaan hybridin ominaisuuksia: sähkömoottoria polttomoottorin avuksi.

Minun polttomoottorini on kulloiseenkin tulkkaustilanteeseen kirjattu tulkkaustuote, siis arkisemmin tulkkaustilanteen pääasiallinen kieli tai kommunikointimenetelmä. Viittomakielisen asiakkaan tulkkina minun polttomoottorini ajaa minua tuottamaan mahdollisimman oikeakielistä, sisällöltään ja sävyltään lähdetekstiä vastaavaa viittomakieltä sekä puhuttua suomen kieltä. Kirjoitustulkkina polttomoottorini mahdollistaa riittävän nopean ja virheettömän tekstin kirjoittamisen asiakkaan luettavaksi. Puhevammaisen asiakkaan tulkkina polttomoottori tuottaa voiman asiakkaan tarpeen mukaiseen lähdetekstin selventämiseen ja tulkkaamiseen vaikkapa tukiviittomien, eleiden, kuvien ja selkeän puheen avulla. Niin ikään se auttaa tulkitsemaan ja tulkkaamaan asiakkaan kommunikointimenetelmällään tai -välineellään tuottaman viestin puheelle.

Hybriditulkin sähkömoottorini on kaikki se osaaminen ja hiljainen tieto, jota olen koulutuksen ja työn kautta hankkinut erilaisten asiakasryhmien tulkkina toimimiseen. Puhevammaisen asiakkaan tulkkina selvennän asiakkaalle hänen keskustelukumppaninsa puhumaa viestiä. Tässä prosessissa voin hyödyntää viittomakielen tulkkauksessa karttunutta taitoani työskennellä simultaanisti. Samaan aikaan, kun kuuntelen lähdetekstiä ja tulkitsen merkityksiä sanojen takana, teen edeltävän lausuman tulkkausta eli kerron asioita toisin sanoin, kohdekielelle luontevalla ilmaisulla. Voin hyödyntää myös viittomakielentaitoani, eli löydän viittomavarastostani merkitykseltään vastaavan viittoman, jota voin käyttää tulkkauksessa puheen tukena. Viittomataidon avulla ymmärrän myös asiakkaan viittoen tuottaman viestin. Viittomakielen tulkkina taas voin hyödyntää puhevammaisten asiakkaiden tulkkauksessa harjaantunutta puhutun selkokielen taitoa. Oivallan kuulemani viestin olennaisen sisällön, luurangon, ja puen sen sitten viittomakielisen ilmaisun asuun. Jos viittomakielisen asiakkaani suomen kielen taito on heikko, voin hyödyntää taitoja, joita minulle on kertynyt vaikkapa lukutaidottoman puhevammaisen asiakkaan tulkkina. Voin selventää asiakkaalle vaikkapa kielellisen ympäristön merkityksiä, tai tuottaa sellaista visuaalista viittomakieltä, jossa viestin merkitys välittyy, mutta joka ei ole sidoksissa suomen kielen sanoihin. Kirjoitustulkkina en aina ehdi kirjoittaa kaikkea puhuttua sanasta sanaan, ja silloin hyödyn viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksessa oppimastani taidosta poimia tekstin olennainen sisältö, tarvittaessa tiivistää sitä ja välittää se vähemmillä sanoilla ja siis vähemmällä kirjoituksella.

Vaikka viittomakielen tulkin, kirjoitustulkin ja puhevammaisten tulkin asiakasryhmät ja niiden käyttämät kielet ja kommunikointikeinot eroavat toisistaan paljonkin, tulkkina toimiminen on lopulta aika samankaltaista kaikille asiakasryhmille. Tulkin tehtävänä on välittää vuorovaikutustilanteen osapuolten viestit toisilleen siten, että he ymmärtävät toisiaan riippumatta erilaisista viestinnän keinoistaan. Useinkaan tulkkauksessa ei pärjää pelkästään toistamalla sanottuja sanoja, viitottuja viittomia tai osoitettuja kuvia sellaisenaan. Melkein aina pitää ensin kuunnella/katsoa lähtötekstiä kokonaisuutena ja ymmärtää sen keskeisin merkitys, ydin, juuri siinä vuorovaikutustilanteessa. Sitten täytyy pohtia, millaiselle vastaanottajalle olen viestiä tulkkaamassa ja koristella viesti asiakkaan tarpeiden mukaisilla elementeillä – viittomakielisellä visuaalisuudella, tilankäytöllä ja viittomakielisillä idiomeilla, sanojen merkitystä tukevilla tukiviittomilla ja kuvilla, tai vaivattomasti luettavalla, lähtötekstin sävyn säilyttävällä tekstillä.

Pelkällä polttomoottorillakin tulkin työssä pärjää, mutta hybridin sähkömoottori antaa matkantekoon varmuutta ja uutta näkökulmaa. On sujuvaa surffailla erilaisissa tilanteissa ja käyttää erilaisia viestinnän tapoja, kun on saanut työskennellä monien erilaisten asiakkaiden kanssa.

Inga resultat hittades

viittomakielen tulkki, puhevammaisten tulkki, kirjoitustulkki, kommunikaatio-opettaja

Tillbaka till nyhetslistan