Tervetuloa Evantiaan! Miten uudet evantialaiset ovat päässeet työyhteisöömme sisään?

Sanotaan, että ensivaikutelmaa on vaikeaa, jopa mahdotonta muuttaa. Sanakirjan mukaan ensivaikutelma tarkoittaa mielikuvaa, joka henkilölle syntyy ensimmäisen kohtaamisen alussa.  Kun puhutaan työelämästä ja ensivaikutelmasta, monelle tulee varmasti mieleen työhaastattelutilanne. Nopealla googlailulla netti onkin täynnä vinkkejä työnhakijalle ensivaikutelman luomiseen. Entäpä toisin päin, mikä on työntekijän ensivaikutelman merkitys työnantajasta ja työyhteisöstä?

Me evantialaiset olemme määritelleet yhdeksi strategiamme tavoitteeksi olla alan paras työyhteisö. Tällöin työntekijäkokemuksen tulee olla viiden tähden luokkaa! Työntekijäkokemus voidaan jakaa viiteen päätekijään: työympäristöön, työn tekemiseen, vuorovaikutukseen ja luottamukseen, tasapainoon ja hyvinvointiin sekä tulevaisuuteen ja kehittymiseen. Työntekijäkokemus alkaa ensivaikutelmasta. Näin ollen työsuhteen alkuun liittyvät prosessit ovat merkittävässä roolissa työntekijäkokemuksen muodostumisessa.

Kysymällä selviää

Halusimme ottaa nämä työsuhteen alun prosessit tarkasteluun ja kehittää niitä. Tätä varten toteutimme Evantiassa hiljattain aloittaneiden tulkkien keskuudessa kyselyn. Teemoiksi valikoituivat työnantajamielikuva, töihin hakeminen, rekrytointi, perehdytys ja työyhteisöön integroituminen. Evantialla on aloittanut vuosittain uusia työntekijöitä. Kun kysely toteutettiin syksyllä 2023, edellisen 18 kk:n aikana meillä oli aloittanut 21 työntekijää. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, yli 70 %. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti. Taustatiedoissa kysyttiin mm. vastaajien työkokemuksen pituutta sekä onko nykyinen työsuhde Evantiaan ensimmäinen. Vastaajien työkokemus vaihteli tasaisesti alle kolmesta vuodesta aina yli 12 vuoden työkokemukseen tulkkausalalta. Puolet vastaajista omasi aikaisemman kokemuksen Evantialla työskentelystä.

Meitä kiinnosti selvittää mitä kautta hakijat ovat saaneet tietää avoimesta työpaikasta ja mikä sai heidät hakemaan töitä Evantiasta. Vastauksista selvisi, että avoimet työpaikat huomataan useimmiten sosiaalisen median kautta. Toinen merkittävä tekijä on puskaradio eli kavereiden vinkit avoimesta työpaikasta. Kavereiden merkitys korostui myös syissä hakeutua Evantiaan. Vastaajat toivat esille, että Evantiassa työskentelevät tai työskennelleet tutut kannustivat lähettämään työhakemuksen meille. Hakemisen syissä tuotiin esille suosittelun lisäksi myös Evantian maine luotettavana työnantajana, aikaisemmat positiiviset kokemukset Evantian palveluksessa olosta, mahdollisuudet kehittyä tulkkina ja hyvät työsuhde-edut.

Halusimme tietää, millainen mielikuva hakijoilla on ollut Evantiasta työpaikkana ja -yhteisönä. Vastaajat kertoivat mielikuvan Evantiasta olleen mm. virallinen, asiallinen, positiivinen, luotettava ja työntekijöitä kunnioittava. Myös vahva osaaminen alalta sekä ammattitaitoiset työntekijät tuotiin vastauksissa esiin. Kysymykseen onko mielikuva muuttunut työsuhteen oltua jonkin aikaa voimassa, 33 % vastaajista kertoi mielikuvan säilyneen samana ja 67 % kertoi sen muuttuneen entistä positiivisemmaksi.
Pyysimme vastaajia arvioimaan rekrytoinnin toimivuutta. Saimme kiitosta työpaikkailmoituksen selkeydestä, hyvin toteutetusta haastattelusta sekä hakijalle annettavasta informaatiosta. Parannettavaa meillä on valinnasta tiedottamisen aikataulussa.
Perehdytysprosessia arvioitaessa kaikki vastaajat kokivat, että ilmapiiri perehdytyksen aikana on ollut rento ja kannustava. Myös työnantajalta saatu tuki perehdytyksen aikana on ollut vastaajien kokemuksen mukaan riittävää. Kartoitimme kyselyssä myös perehdytyksen sisäistämistä, mitkä asiat on vastaajien kokemuksen mukaan omaksuttu hyvin ja mihin kokonaisuuksiin meidän pitää perehdytystä suunniteltaessa panostaa enemmän.
Evantiassa on  käytössä mentorointijärjestelmä. Uudelle, hiljattain valmistuneelle tulkille on nimetty oma mentori. Vastauksissa toivottiin mentoroinnin laajentamista myös kokeneemmille tulkeille. Mielenkiintoinen yksityiskohta vastauksissa oli, että perehdytyksen toteutus koetaan toimivaksi sekä läsnäolo- että etäperehdytyksenä. Liekö korona-ajan mukanaan tuoma etäosallistumisen laajeneminen tehnyt tehtävänsä ja myös perehdytyksen kaltaiset tilanteet, jotka perinteisesti on toteutettu läsnätapaamisina, koetaan nyt luonteviksi myös etänä.
Tiedustelimme miten uudet työntekijät ovat päässeet osaksi työyhteisöä. Kaikki vastaajat ovat tunteneet itsensä tervetulleiksi työyhteisöön. Vastausten mukaan työyhteisö on onnistunut tukemaan uusia työntekijöitä ja vastaajat ovat oman arvionsa mukaan päässeet hyvin osaksi työyhteisöä. Vastausten perusteella meillä on työyhteisönä kehitettävää vuorovaikutuksen määrässä talon sisällä. Kyselyn tulosten perusteella olemmekin asettaneet tavoitteeksi tarjota enemmän mahdollisuuksia kohtaamisille ja luomme foorumeita, joissa voi keskustella, kertoa mielipiteensä tai muuten vaan rupatella.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa omin sanoin töiden aloituksesta Evantialla, tässä yksi lainaus vastauksista:

Oli hienoa aloittaa työt Evantiassa, kun sai kuulla olevansa toivottu ja tervetullut työntekijä. Työntekijän taustalla toimivat ihmiset; esihenkilöt, CC ja muu hallinto todella tekevät työtä sen eteen, että työntekijöillä on hyvä olla.   

Kyselyn lopussa pyysimme vastaajia antamaan Evantiasta arvosanan työpaikkana luokituksilla erinomainen, hyvä, keskinkertainen, välttävä tai huono. Alla oleva kuvaaja esittää tuloksen.

Minkä arvosanan antaisit Evantiasta työpaikkana? Kuvaaja on ympyrä, jossa 31 % on vastannut hyvä ja 69% erinomainen

Pyysimme vastaajia kertomaan myös suositteluhalukkuutensa Evantiasta työpaikkana. Suositteluhalukkuuden arvioinnissa käytettiin ENPS (Employee Net Promoter Score)-indeksiä, se kuvaa miten todennäköisesti henkilöt suosittelevat työpaikkaa ystävilleen tai tuttavilleen. Vastaukset jaetaan asteikolla suosittelijoihin, passiivisiin ja arvostelijoihin. Arviointiasteikko on välillä -100 ja +100.  Kuten alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä, kaikki vastaajat suosittelevat Evantiaa työpaikkana.

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Evantiaa työpaikkana? Kaari muodostaa +100 täyden puolikaaren, joka koostuu kokonaan suosittelijoista

Palaute ja ideat käyttöön

Olemme erittäin iloisia hyvistä arvioista mutta se ei tarkoita, että jäämme laakereille lepäämään, päinvastoin! Vastauksista saimme paljon ideoita mm. mentoroinnin kehittämiseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Esittelimme kyselyn tulokset koko työyhteisölle alkuvuodesta 2024. Jakaannuimme pienryhmiin pohtimaan miten voimme varmistaa, että uusi työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi Evantiaan. Esiin tuli runsaasti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten voimme edesauttaa uusia työntekijöitä pääsemään entistä tehokkaammin osaksi työyhteisöä.

Yhteisöllisyyden käsite on noussut viime vuosina voimakkaasti esille työelämässä. Yhteisöllisyyden katsotaan tukevan terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Työyhteisön merkitys vaikuttaa ihmisen elämään laajemminkin. Se miten ihminen kokee arkisen työnsä, työpaikalla kohtaamansa ihmiset ja siellä tapahtuvan vuorovaikutuksen, vaikuttaa hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti. Uusien työntekijöiden kyselyn lisäksi toteutimme syksyllä 2023 työyhteisökyselyn, jonka toteutuksesta ja tuloksista pääset lukemaan täältä.

Tästä on hyvä jatkaa matkaa entistä paremmaksi työyhteisöksi!

Kirjoittaja työskentelee Evantiassa palvelupäällikkönä ja opiskelee työn ohella työyhteisön kehittämistä Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa

Takaisin uutislistaukseen